GV trường TH Hữu Bằng dự giờ trực tuyến chuyên đề cấp thành phố ngày 25/9/2021